Blockchain Technology - Mô hình của DCB - Model Of The DCB Decentralized Cloud Blockchain



Published
Model Of The DCB
Decentralized Cloud Blockchain
Bản chất của DCB là tạo ra một hệ thống phi tập trung, nơi

lưu trữ dữ liệu và trao đổi dữ liệu được thực hiện trên cơ sở minh bạch.

DCB là nền tảng giao dịch dữ liệu phi tập trung đầu tiên trên thế giới.
Category
Cryptocurrencies
Be the first to comment